INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zápis do materských škôl je už v plnom prúde

Zápis do materských škôl je už v plnom prúde

Informačné a komunikačné technológie, environmentalistika, doprava, znalosť vlastného mesta a krajiny, ľudová slovesnosť, emocionálna inteligencia, zdravý životný štýl či protidrogová prevencia, to je len časť z výchovno-vzdelávacích programov, ktoré ponúkajú petržalské materské školy. Dopĺňajú ich dve evanjelické a tri súkromné jazykové škôlky.

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Petržalka sa už začal a potrvá do 15. marca 2013. Škôlky budú prednostne prijímať deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku a tie, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku. Ďalej prijmú deti, ktoré dovŕšili tri roky veku, alebo ho dovŕšia do 31. augusta 2013. Prioritu majú tie, ktorých obaja zákonní zástupcovia majú trvalé bydlisko v Petržalke. Pri rozhodovaní o prijatí škola prihliada aj na to, či ide o dieťa z rodiny vo vážnych rodinných situáciách.

Petržalské materské školy ponúkajú aj triedy pre deti, ktorým je potrebné vytvoriť špeciálne podmienky. MŠ na Pifflovej ulici môžu navštevovať deti, ktoré trpia poruchami výživy. MŠ Turnianska poskytuje výchovno-vzdelávacie služby aj pre deti s ľahkým mentálnym postihnutím a v MŠ na Iľjušinovej ulici prijímajú aj deti s ľahkou formou autizmu. Tam okrem žiadosti o prijatie vyplnia rodičia aj špeciálny dotazník, ktorý si môžu vyzdvihnúť priamo v materskej škole. Súčasťou je vyjadrenie pediatra, detského psychológa z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálneho pedagóga z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

Pre školský rok 2013/2014 rodičia môžu svoje dieťa prihlásiť celkom do 19 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Podrobnosti o zameraní jednotlivých materských škôl rodičia získajú priamo od riaditeliek materských škôl alebo na webovej stránke školy. Pokyny a žiadosť o prijatie nájdu aj na webovej stránke petržalskej samosprávy www.petrzalka.sk/oblasti/skolstvo/materske-skoly/.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi materská škola zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. apríla 2013.
dieti skolka oslava hra kolektiv exterier leto (1)
Mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Petržalka sú dve cirkevné a tri súkromné materské školy, patria však tiež do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR. Dostávajú teda na každé dieťa dotáciu od štátu a musia spĺňať presné pedagogické, hygienické a zdravotné podmienky, na rozdiel od súkromných detských či opatrovateľských centier. Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej (riaditeľka Mária Bučková, telefón: 02 623 199 42, www.skolkamazzarellovej.sk) na Lachovej 33 je katolícka, a preto aj výchovno-vzdelávacia činnosť realizuje v evanjeliovom duchu, ktorý je zameraný na humanizmus a pravé hodnoty. Cieľom je celkové vyzrievanie osobnosti dieťaťa, v človeka kreatívneho, schopného budovať vzťahy a orientovaného na pravé hodnoty. Uplatňuje aj niektoré prvky saleziánskeho preventívneho systému.

Evanjelická materská škola Dr. F. Melanchtona (riaditeľka PhDr. Anna Bašnárová, 02/ 63 812 823, http://zbory.ecav.sk/emsbratislava) na Tupolevovej 20 ponúka podľa slov jej riaditeľky veľa lásky, porozumenia, aktivít zameraných na duševný, duchovný a telesný rast a na prípravu dieťaťa na vstup do 1. ročníka ZŠ. Ponúka deťom miesto, kde sa budú cítiť dobre a kde bude zabezpečený ich harmonický rozvoj v duchu kresťanskej etiky.

Všetky tri petržalské súkromné materské školy sú cudzojazyčné. Brilliant Stars International Kindergarten (Venus Jahanpour, 0910 975 104, www.brilliantstars.sk) na Vavilovovej 18 je medzinárodná materská škola so špeciálne zostavenou učebnou osnovou v iba anglickom jazyku. Ekologické zameranie škôlky dopĺňa množstvo krúžkov i kurz nemčiny.

Výchovno-vzdelávací proces v  bulharskom jazyku je špecifikom Súkromnej materskej školy Christa Boteva (Radostina Doganova, 0907 653 302, www.dobraskolka.sk) na Záporožskej 8. Ponúka celodennú starostlivosť v malých triedach, individuálny prístup, záujmové krúžky na podporu detskej kreativity a harmonického vývoja dieťaťa. Súčasťou je výučba anglického jazyka podľa želania rodičov.

Babyland (riaditeľka Mgr. Jana Kamenská, 0908 41 40 91, www.babyland-centrum.sk) na Nobelovom námestí 6 je súkromná školka s výčbou angličtiny a jej absolventi v tomto jazyku plynulo komunikujú. Ponúka množstvo športových, kultúrnych a hudobných krúžkov, domáce aj zahraničné výlety či školy v prírode, lyžiarsky výcvik. Spolupracuje s logopédom, základnou umeleckou školou, základnou školou, zubárom a detským lekárom.

Termín zápisu do týchto materských škôl môže byť odlišný od tých v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Petržalka. Presné informácie preto získate na telefónnych číslach a web stránkach jednotlivých škôlok. V materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Petržalka sa platí každý mesiac školné vo výške 13,40 eur a stravné v sume približne 20 eur (výška závisí od počtu strávených dní dieťaťa v danom mesiaci v MŠ). V cirkevných škôlkach poplatky spolu so stravným neprekračujú sumu 100 eur, v súkromných škôlkach musia však rodičia počítať s mesačným poplatkom od 100 eur vyššie.

Rodičia, ktorých dieťa nebude prijaté do materskej školy, môžu do budúceho zápisu využiť služby súkromných opatrovateľských centier alebo jaslí, kde sú deti prijímané celoročne. Musia však  počítať so zvýšenými výdavkami za pobyt v takýchto zariadenia.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416