INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Mestská časť Bratislava-Petržalka pri príležitosti osláv Dňa učiteľov bude aj v tomto roku organizovať slávnostné stretnutie pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na tejto slávnosti budú ocenení najúspešnejší pedagogickí a odborní zamestnanci základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Súčasťou tejto slávnosti bude aj ocenenie tých pedagógov, ktorí sa nezmazateľne zapísali do sŕdc a myslí svojich detí a žiakov, ich zákonných zástupcov ale aj svojich kolegov. Aj v tomto roku budú ocenení v rámci kategórie „UČITEĽ, NA KTORÉHO SA NEZABÚDA“ súčasní aj bývalí pedagógovia, ktorí sa svojím pedagogickým majstrovstvom, láskavým a citlivým prístupom stali pre svoje deti a žiakov ich druhými rodičmi a dokázali im pomôcť často aj v zložitých a ťažkých životných situáciách.

Návrhy na ocenenie „Učiteľ, na ktorého sa nezabúda“ môžu predkladať žiaci, absolventi  škôl, zákonní zástupcovia, bývalí a súčasní kolegovia do 16. februára 2016 elektronicky na adresu juraj.monsberger@petrzalka.sk, alebo poštou na adresu Miestny úrad, Oddelenie školstva a športu, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Pri návrhu je potrebné uviesť meno a priezvisko predkladateľa vrátane základných kontaktov (telefonický kontakt, e-mail, adresa), meno a priezvisko navrhovaného pedagóga (telefonický kontakt, e-mail, adresa), škola v ktorej pracoval alebo pracuje. Návrh musí obsahovať zdôvodnenie ocenenia.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201