INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Ako byť lepšou školou

Ako byť lepšou školou

Základná škola na Pankúchovej ulici v polovici februára hostila pedagógov petržalských škôl. Konal sa tam seminár organizovaný Oddelením školstva a športu Miestneho úradu Petržalka. Jeho témou boli Sebahodnotiace procesy ako objektívna potreba poznania úrovne vzdelávania v základných školách.

Jednotliví pedagógovia referovali o rôznych procesoch skúmania efektivity vyučovania, využívaní rozmanitých postupov na získanie lepších študijných výsledkov.  Ale aj o kvalite medziľudských vzťahov na pracovisku, atmofsére v škole a na hodinách. Každá z jedenástich základných škôl pripravila prezentáciu, aby kolegov oboznámila s výsledkami sebahodnotiacich procesov.  Hovorili o využívaní idviduálnych štýlov učenia, didaktických pomôckach, využívaní oddychových kútikov a zážitkovom učení. Školská  psychologička,  Katarína Betáková zo ZŠ Nobelovo námestie, veľmi zaujímavo referovala o konkrétnych prípadoch riešenia konfliktov v triede, pričom za výsledky práce hovorí aj fakt, že v ankete sa až 86% žiakov vyslovilo, že sa v škole cíti bezpečne a 70% hodnotí atmosféru v škole ako príjemnú.

 seminar, učitelia

Jedna zo spoluautoriek národného projektu Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy, z ktorého seminár v ZŠ Pankúchovej vychádzal, Mária Uhereková,  vravela o tom, že súčasným trendom je odsúvať encyklopedičnosť a naučiť žiakov  učiť sa samostatne. Tak sa žiak niečo základné v škole naučí natrvalo a bude to aj reálne využívať.  Na záver dodala, že škola sa môže zlepšovať len vtedy, ak pozná svoje slabé stránky a vie ich napraviť.

V súvislosti s týmto národným projektom pre petržalských pedagógov oddelenie školstva naplánovalo ďalšie dve stretnutia a ich prezentácie plánuje zverejniť na webovej stránke Petržalky. Rodičia sa z nich môžu dozvedieť, akým spôsobom škola pracuje na tom, aby sa tam ich deti cítili dobre a učili sa efektívne.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201