INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Najlepšia protidrogová nástenka

Najlepšia protidrogová nástenka

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám vyhlásil celoslovenskú súťaž pre 7. ročníky základných škôl s názvom Najlepšia protidrogová nástenka.

Uzávierka súťaže bola 20. januára. Jej cieľom je predísť užívaniu návykových látok, alebo ho oddialiť do čo najvyššieho veku, obmedziť alebo zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, aby sa žiaci správali zodpovednejšie a zdravšie.

Do súťaže sa zapojili aj žiaci zo ZŠ Pankúchova 4, pod vedením učiteľky Anny Čiernej. Tri siedmacké triedy vytvorili spolu na hodinách výtvarnej výchovy dve nástenky. Žiaci sa najprv o danej téme rozprávali, potom v skupinkách vytvárali návrhy a nakoniec hlasovali, ktoré dva návrhy sa budú realizovať. Vyhrali interaktívne nástenky: Koleso osudu a Veštecké karty. Pri kolese osudu si žiak musí vybrať iba jedno koleso, ktorým bude točiť – koleso narkomana alebo koleso života bez drog. Na oboch kolesách sú rovnaké pojmy, líšia sa len percentami pravdepodobnosti výskytu. Pri vešteckých kartách si žiak opäť musí vybrať iba karty z jednej kopy: osud bez drog a osud s drogami.

nástenka 2

Obe nástenky sú nainštalované v respíriu školy a pedagógovia spolu so žiakmi ich využívajú na hodinách etickej výchovy, biológie, v rámci triednických hodín. Učitelia so žiakmi diskutujú o dvoch rôznych životných štýloch: o živote s drogami a živote bez drog. Rozprávajú sa o tom, prečo sa s osudom narkomana spájajú pojmy – veštecké karty – ako väzenie, samota, falošné priateľstvo či neukončené vzdelanie a s osudom bez drog zase pojmy – veštecké karty – vzdelanie, kamarátstvo, láska, cestovanie, rodina… Žiakom sa nástenky veľmi páčia, aj sa pri nich zabavia, aj sa niečo nového naučia. Jan Amos Komenský by bol určite spokojný!

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201