INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prípravný ročník na Žehrianskej

Prípravný ročník na Žehrianskej

Ak dieťa dovŕši k 31. 8. šesť rokov, no nie je ešte zrelé na nástup do školy, rodičia môžu požiadať o odklad školskej dochádzky. Dieťa môže ostať v materskej škole, prípadne nastúpiť do nultého alebo prípravného ročníka.

Nultý ročník je pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy. Základné školy v Petržalke nultý ročník neponúkajú.

Prípravný ročník funguje už desať rokov na ŠZŠ Žehrianska. „V skratke je určený deťom so zdravotným znevýhodnením, vývinovými poruchami a poruchami správania. Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky,“ vysvetľuje riaditeľka Mgr. Monika Čihanská.

V školskom roku 2012/13 otvorili dve triedy, v ktorých poskytujú odbornú starostlivosť zameranú na rozvoj komunikačných schopností, grafomotorických zručností, matematických predstáv, pracovných, samoobslužných, výtvarných zručností a telesného vývinu. Na konci roka žiaci dostávajú vysvedčenie. Pokračovať môžu nástupom do prvého ročníka v bežnej základnej škole.

„Dieťa sa v prípravnom ročníku vzdeláva dvadsať hodín týždenne, teda štyri hodiny denne, v riadnom vyučovacom režime od 8.30 do 12.05 h, vyučovacia hodina trvá 45 minút. Aktivity sa striedajú. V triede je maximálne šesť až osem žiakov, čo umožňuje špeciálnym pedagógom prispôsobovať tempo individuálnym požiadavkám. Rozdelená je na učebnú časť s lavicami, kde edukácia prebieha ako v bežnej škole a na časť, určenú pre hru a relax. Po vyučovaní majú žiaci možnosť navštevovať družinu, prípadne krúžkovú činnosť. Obedy sú zabezpečené v školskej jedálni,“ približuje riaditeľka. ŠZŠ Žehrianska ponúka možnosť dochádzky na vyučovanie školským autobusom.

Prihlásenie je možné do septembra. Potrebné doklady: rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky vystavené riaditeľom ZŠ, odporúčanie psychológa CPPPaP. Bližšie informácie získate na tel. 02/6353 2084 alebo na www.szszzehrianska.sk.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.