INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Čítanie s počítačom

Čítanie s počítačom

Mal som jeden sen. A splnil sa. Začiatkom tohto školského roku vznikla vyučovacia hodina Multimediálne čítanie. Zaradená je v prvom ročníku na Základnej škole Černyševského 8, Petržalka. Náplňou hodiny je naučiť a precvičovať hlasné čítanie a čítanie s porozumením.

„No a čo,“ poviete si. „Čítanie ako čítanie.“ Jeden rozdiel tu je. Na Multimediálnom čítaní pomáhajú deťom, okrem učiteľa aj počítače. Celá hodina je v počítačovej učebni a každému žiakovi asistuje pri čítaní jeden počítač. Už počujem otázku: „A v čom je rozdiel, či deti pozerajú do papierovej čítanky alebo na obrazovku? Iba čo si oči kazia.“ Samozrejme, nie je cieľom suplovať elektronické čítačky kníh. Počítač, okrem zobrazovania, pridáva učebným materiálom život a so žiakom komunikuje. Možnosti počítačov pri výučbe sú v súčasnosti nedocenené. Okrem pasívneho prezentovania textu, obrázkov a videí sú schopné výrazne pomôcť učiteľovi s individuálnym prístupom. Každý žiak rieši úlohu vlastným tempom a pri tom ho stráži a kontroluje počítač. Učiteľ sleduje situáciu a pomáha riešiť problémy. Cielenými zmenami aktivít je možné zabrániť, aby deti hľadeli meravo do počítača celú hodinu.

Prvej hodiny čítania pri počítačoch som sa trošku obával. Aby deti mohli počítač používať, musia s ním vedieť zaobchádzať. Stačí „len“ vedieť počítač zapnúť a vypnúť, posúvať a klikať myšou. Tieto zručnosti deti pomerne rýchlo zvládli a po tretej hodine už nebolo potrebné chodiť od počítača k počítaču a deťom pomáhať. Možno toto mnohých učiteľov odradí. Začiatočné obdobie si vyžaduje oveľa viac síl ako pri bežnej výučbe. Treba sa však premôcť a neskôr je už počítač prínosom pre učiteľa.

Na prvých hodinách sme čítali s deťmi spoločne. Pomocou dataprojektora sme si zobrazili text príbehu na stenu. Využili sme webové prostredie Multimediálnej čítanky (www.mmcitanka.sk), kde je na výber množstvo kratších aj dlhších príbehov. Okrem ilustrácií sú aj narozprávané. Vytvárali ich deti I. stupňa základných škôl z celého Slovenska. Detské texty sú deťom prístupnejšie hlavne na začiatku, kým sa učia čítať. Premietnutý príbeh sme si vypočuli a sledovali slová. Webová aplikácia má pomôcku, ktorá zvýrazňuje práve čítané slovo. Potom som pomocou otázok zisťoval, ako deti príbehu porozumeli. Hneď od prvej hodiny ma veľmi prekvapili, na otázky vedeli skoro všetci odpovedať. Tým sa len potvrdil môj predpoklad, že deti vedia pracovať s textom už od prvej triedy, ale majú tú „smolu“, že nevedia čítať. Tak sú odkázané na bezduché vety typu „Mama má Emu“ a túžobne očakávajú, že im rodičia prečítajú rozprávku obsahovo na úrovni primeranej ich veku a nie čitateľskej zručnosti. Zvyšok hodiny sme pomocou edukačných hier (aplikácia GCompris) nacvičovali prácu s počítačom.

Od štvrtej hodiny začali deti nacvičovať hlasné čítanie. Pracovali samostatne. Čítali sme krátke príbehy. Ešte nepoznali písmenká, ale mali možnosť viackrát si text vypočuť a následne ho „prečítať“ spamäti. Nevedome sa naučili spojiť slovo-obraz so slovom-zvukom. To či správne zistili, ktoré slovo sa ako číta, overil počítač. Pomocou mikrofónu slovo prečítali. Zvukový záznam sa automaticky vyhodnotil a realizovala sa spätná väzba. Zo začiatku to išlo pomalšie, ale po 16 hodinách nácviku stačí väčšine detí príbeh si vypočuť iba raz. Súvisí to aj s tým, že deti pokročili aj so šlabikárom.

Nácvik hlasného čítania je v prvej polovici hodiny. Druhá časť je venovaná práci s textom. Deti si vypočujú a odsledujú dlhší príbeh. To ako pozorne počúvali, overíme spoločnou súťažou v zodpovedaní otázok. Každý odpovedá za seba. Zatiaľ sú odpovede typu áno/nie alebo číselné. Táto forma testovania preverí všetkých žiakov, na rozdiel od klasického vyvolávania. S vyhodnotením pomáha počítač, a tak je rebríček úspešnosti žiakov generovaný okamžite. Otázky si pripravím dopredu a jednu – dve volím aj náročnejšie – na zamyslenie. Pre obmenu nacvičujeme aj písanie písaných písmen pomocou počítačového tabletu, súťažíme v skladaní slabík do slov, chytáme padajúce písmenká, hráme číselné kvarteto s tučniakom… Zatiaľ sa nám nestalo, žeby sme odchádzali z hodiny pred zvonením. Čo sa dá robiť, hodina je krátka.

Podobne ako deti, ktoré sa zlepšujú v čítaní, postupne sa vylepšuje aj počítačová aplikácia. Okrem samotnej kontroly čítajúcich sa snaží počítať smerodajné parametre čitateľa. Napríklad tempo a pomerný prípravný čas k prečítanému slovu, na základe ktorých bude možné v budúcnosti rátať čitateľský koeficient ČQ (niečo podobné ako IQ). Učiteľ tak bude mať kvalifikovanejší prehľad o tom, ktoré dieťa ako napreduje v čítaní a či nevoliť iný prístup pri podozrení na dyslexiu… Ale to už sú ďalšie sny a vízie. Splnia sa?

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky