INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prvý raz v škole – zápis prvákov sa koná už v piatok a sobotu

Prvý raz v škole – zápis prvákov sa koná už v piatok a sobotu

Pre budúcich prváčikov sa bude nadchádzajúci piatok a sobota niesť v slávnostnom duchu. Čaká ich totiž prvý „ozajstný“ dotyk so školou – zápis. Pre školský rok 2015/2016 sa zápisy uskutočnia na všetkých 11 základných školách, ktoré mestská časť Petržalka zriaďuje.

 

Zápisy sa budú konať v piatok 23. januára od 15. do 18. h a v sobotu 24. januára od 8. do 12. h.

Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základne školy má na Slovensku každý rodič (týka sa i detí s odloženou školskou dochádzkou a detí navštevujúcich prípravný ročník). O prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky rozhodne riaditeľ školy najneskôr do 31. mája. Každá škola má svoj školský obvod, prijať však môže aj dieťa s bydliskom mimo neho. „Domáci“ majú samozrejme prednosť, a pozor, rodič môže dieťa zapísať iba do jednej školy.

Na zápis vám stačí občiansky preukaz a rodný list budúceho prváčika. V prípade potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa. Väčšina škôl má počas zápisu aj Deň otvorených dverí, takže si môžete pozrieť ako prebieha vyučovanie na prvom stupni, ako vyzerá jedáleň či telocvičňa, poprípade herňa Školského klubu a môžete sa pýtať na všetko, čo vás zaujíma. My sme oslovili samotné školy a dali im priestor prezentovať sa vlastnými slovami. Na vás rodičoch je, aby ste pre svojho budúceho prváčika vybrali tú najvhodnejšiu.

sz budatinska, školáci, deti

1. ŠKOLSKÝ OBVOD – ZÁKLADNÁ ŠKOLA BUDATÍNSKA 61

Budatínska (čísla 29 – 81), Beňadická ( okrem nepár. čísel 9 – 21), Lietavská, Vyšehradská (nepárne čísla 1 – 23) a všetky párne čísla, Znievska;

Školský vzdelávací program ponúka: vyučovanie ANJ od 1. ročníka, voliteľné predmety Regionálna výchova, Práca s detskou knihou, Environmentálna výchova, v rámci povinnej TEV je 1 hodina týždenne venovaná plaveckému výcviku. Školská psychologička poskytuje spoluprácu a odborné poradenstvo pre žiakov, rodičov a učiteľov Školský klub detí zabezpečuje bohatú ponuku aktivít a podujatí v čase mimo vyučovania. Školská jedáleň poskytuje chutné a zdravé desiate a obedy. Pestrá ponuka záujmovej činnosti: športové a zdravotné plávanie, krúžky – výtvarný, športovo-tanečný, futbalový , basketbalový, internetový, Môj kamarát počítač, Happy englisch . Žiaci majú možnosť v priestoroch školy navštevovať keramickú dielňu, Beni klub, folklórny súbor Lúčka, ZUŠ – klavír a spev, Hip hop, futbalový klub. Účasť v projektoch na I. stupni: Petržalka v pohybe, Zdravý úsmev, Ochrana dážďovníkov – na budove školy sú umiestnené búdky pre dážďovníky a netopiere, Olompiáda, ďalšie projekty s environmentálnym zameraním, Deň knižníc, spolupráca s materskými školami, školské vianočné trhy, Imatrikulácia prvákov, Noc v škole, škola v prírode, diskotéky a pod.

Kontakty : 02/63531173, www.budatinska.wz.cz

černysevskeho, deti, kreslenie

2. ŠKOLSKÝ OBVOD – ZÁKLADNÁ ŠKOLA ČERNYŠEVSKÉHO 8

Černyševského, Farského, Jungmannova, Macharova, Mánesovo nám., Pifflova, Vavilovova, Vlastenecké nám., Wolkrova;

V škole sú zriadené bežné triedy a špeciálne triedy pre zdravotne oslabené deti.
Cudzie jazyky vyučujeme od prvého ročníka. Prvý cudzí jazyk je Anglický jazyk a druhý cudzí jazyk je Nemecký jazyk, ktorý vyučujeme od šiesteho ročníka.
Škola je zapojená do projektu Inovácia metód výučby cudzích jazykov v základných školách v mestskej časti Bratislava – Petržalka ako aj do Národného projektu elektronického testovania. Máme dve učebne na výučbu informatickej výchovy a informatiky a dve učebne s interaktívnou tabuľou. V rámci zdokonaľovania sa v čítaní využívame Multimediálnu čítanku.
Ponúkame pestrú paletu mimoškolských aktivít, niektoré v spolupráci s rodičmi. Záujmovej činnosti detí venujeme veľkú pozornosť. Žiaci majú možnosť pracovať v športových, umeleckých, prírodovedných a v jazykových krúžkoch. V školskej jedálni sa podáva aj diétna strava : bezgluténová (bezlepková – pri intolerancii na lepok) a šetriaca. Spolupracujeme s Florbalovým klubom Seahorses a Futbalovým klubom Scorpions.

Kontakty: 02/62243854, www.zscerba.edu.sk

dudova

3. ŠKOLSKÝ OBVOD – ZÁKLADNÁ ŠKOLA DUDOVA 2

Ambroseho, Bradáčova, Hrobákova, Kutlíkova, Osuského (párne čísla), Romanova, Rovniankova, Starhradská, Starohájska;

Škola má dlhoročnú tradíciu vo vzdelávaní (od roku 1977), nachádza sa v peknom prostredí, je obklopená zeleňou. V súčasnosti má škola 398 žiakov. Zapája sa do mnohých projektov zameraných na ekológiu, zdravý životný štýl a iné.
Na našej základnej škole sa vyučuje anglický jazyk od 1. ročníka a od 5. ročníka si žiaci môžu vybrať druhý cudzí jazyk – nemecký alebo francúzsky. V škole je zriadený Školský klub detí, ktorý poskytuje starostlivosť deťom pred vyučovaním (od 6:00 do 8:00) a po vyučovaní (do 17:30). Na škole pracuje s deťmi a spolupracuje s rodičmi školský špeciálny pedagóg, školský psychológ a výchovný poradca.
Mimoškolská činnosť sa realizuje formou krúžkov – športový, technický, výtvarný, hudobno-dramatický, spev, žurnalistický, basketbalový, lukostrelecký a iné.
Súčasťou školy je školská jedáleň, ktorá pripravuje pre žiakov chutné obedy a desiate.
Žiaci sa zúčastňujú každoročne rôznych súťaží a olympiád, kde dosahujú dobré výsledky v okresných, krajských i celoslovenských kolách. Žiaci 1. stupňa vydávajú časopis Dudováčik, žiaci 2. stupňa časopis Dudoviny.

Kontakty: 02/63820909, www.zsdudova.sk

gesajka2

4. ŠKOLSKÝ OBVOD – ZÁKLADNÁ ŠKOLA GESSAYOVA 2

Gessayova, Námestie hraničiarov (párne čísla), Osuského (nepárne čísla); Rusovská cesta (čísla 60-70);

Škola ponúka priateľský prístup k žiakom a budovanie dobrej spolupráce s rodičmi,
• posilňovanie fyzickej zdatnosti – týždenne 3 hodiny telesnej výchovy pre všetkých žiakov,
• jazyková príprava – anglický jazyk na 1. stupni 2 hodiny, na 2. stupni 3 hodiny týždenne, týždenný jazykový pobyt v Anglicku, možnosť rozvoja ANJ v súkromnej jazykovej škole International House na pôde našej školy, projekt E-learning,
• 2. cudzí jazyk – nemecký v 5. ročníku 1 hodina, od 6. ročníka 2 hodiny týždenne,
• špeciálno-pedagogická práca – individuálny prístup k žiakom s poruchami učenia,
• upevňovanie žiackeho kolektívu – organizovanie školy v prírode a lyžiarskeho výcviku podľa záujmu žiakov a rodičov každoročne,
• rozvoj kreativity a talentov v záujmovej činnosti – výborné výsledky v športových súťažiach a vedomostných olympiádach,
• nadpriemerné výsledky žiakov v Testovaní 9 – v slovenskom jazyku a literatúre opakovane, v matematike v roku 2014,
• rozvoj počítačovej a finančnej gramotnosti žiakov,
• atraktívna a zmysluplná činnosť v školskom klube detí,
• možnosť rozvoja talentov na pôde školy: speváckeho – v súkromnej ZUŠ Bratislavský chlapčenský zbor, tenis – Tenisový klub OLYMP a karate – Karate klub Seiken.
• za svoje úspechy bola škola v marci 2013 ocenená titulom Škola roka 2012

Kontakty: 02 / 625 25 421, www.zsgessayova.edupage.org

holičska. prváci, zápis

5.ŠKOLSKÝ OBVOD – ZÁKLADNÁ ŠKOLA HOLÍČSKA 50

Brančská, Budatínska (čísla 1-27), Holíčska, Smolenická, Strečnianska, Šintavská, Tematínska, Topoľčianska;

Svoj školský vzdelávací program má škola postavený na troch pilieroch: kvalitnej príprave žiakov v anglickom jazyku, rozvíjaní žiackych zručností v informačných a komunikačných technológiách a zvyšovaní ich vedomia pri ochrane našej prírody a ľudskej spoločnosti zaradením environmentálnej výchovy do vzdelávacieho procesu.

Škola má kvalitné pedagogické zázemie, skvalitňuje svoje materiálové vybavenie (nové PC učebne, odborné učebne s interaktívnymi tabuľami), ale aj priestorové podmienky na rozvoj telovýchovných zručností (bazén, multifunkčné ihrisko, veľký športový areál), bohatá je mimoškolská záujmová činnosť – 15 záujmových útvarov. Súčasťou školy je aj Centrum voľného času, ktoré ponúka žiakom školy, ale aj záujemcom z jej okolia, tanec, tenis, basketbal a plávanie.

Z výsledkov za minulý školský rok sa škola môže pochváliť víťazom celoštátneho škola v biologickej olympiáde, druhým najlepším žiakov v olympiáde anglického jazyka na úrovni mesta, realizáciou úspešných grandových projektov (Orange, ESET, Allianz), ktoré výrazne prispeli k skvalitneniu materiálneho a vzdelávacieho zázemia školy. Žiakom 1. ročníka ponúka škola novú metodiku vzdelávania – Sfumato (splývavé čítanie).

Kontakty: 02/63810206, www.zsholicska.sk

Lachova. školáci, žiaci

6.ŠKOLSKÝ OBVOD – ZÁKLADNÁ ŠKOLA LACHOVA 1

Bosákova, Furdekova, Lachova, Mlynarovičova, Námestie hraničiarov (nepárne čísla), Haanova 1,3,11,13,15,17,19,21,31,33,35,37,39,41,14, 14A; Lužná, Šustekova 2,4,6,8,10, 12,14,16,18,20,45,47,49,51

Od 1.ročníka máme v školskom vzdelávacom programe zaradenú výučbu informatickej výchovy (1 hodinu týždenne) a výučbu anglického jazyka – 2 hodiny týždenne a v 3. a 4. ročníku – 3 hodiny týždenne. Posilnili sme telesnú výchovu vo všetkých ročníkoch o jednu hodinu týždenne. Vo 4. ročníku učíme 1 hodinu týždenne mediálnu výchovu ako samostatný predmet.
Na škole veľmi efektívne pracuje školský špeciálny pedagóg a školský psychológ, čo nám umožňuje úspešne integrovať deti s vývinovými poruchami učenia a poruchami pozornosti. Už 3. rok úspešne prebieha integrácia žiaka so sluchovým postihnutím.
Veľkú pozornosť venujeme rozvoju nadania a talentu žiakov v rôznych záujmových oblastiach. Svedčia o tom každoročné úspechy v okresných a krajských súťažiach. Každoročne obsadzujú naši žiaci popredné miesta v súťažiach v anglickom jazyku, v súťaži „Slávik Slovenska“ či „Hviezdoslavov Kubín“. Veľkú pozornosť venujeme rozvoju športových aktivít žiakov, každoročne dosahujeme úspechy aj v športových súťažiach – hádzanej, volejbale, u mladších žiakov vo vybíjanej, ale aj v atletických disciplínach.
Našim žiakom a ich zákonným zástupcom poskytujeme kvalitné štandardné služby vo forme bohatej záujmovej činnosti v ŠKD a formou krúžkov ako napríklad: športový, výtvarný, šikovné ruky, žonglovanie s točkami a starostlivosť o psíka.

Kontakty: 02/623 116 67, www.zslachova.sk

nobelovo nam. žiaci, interaktívna tabula

7. ŠKOLSKÝ OBVOD – ZÁKLADNÁ ŠKOLA NOBELOVO NÁMESTIE 6

Bohrova, Dargovská, Dubnická, Gercenova, Gogoľova, Goralská, Handlovská, Harmanecká, Hrobárska, Jaroslavova, Kapicova, Kaukazská, Kežmarské nám., Kremnická, Krupinská, Kubínska, Lenardova, Levočská, Ľubietovská, Nábrežná, Nobelovo nám., Novobanská, Očovská, Pečnianska, Planckova, Prokopova, Röntgenova, Rusovská cesta (okrem čísel 60 – 70), Údernícka, Viedenská cesta, Vilová, Vranovská, Zadunajská cesta, Záporožská;

Desať dôvodov prečo sa rozhodnúť pre Základnú školu na Nobelovom námestí 6
1. Ponúkame vyučovanie podľa nového školského vzdelávacieho programu – OTVÁRAME SA EURÓPE.
2. Vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníka, od 7. ročníka vyučovanie druhého jazyka.
3. Už siedmy rok sme zapojení do celoslovenského projektu „Tenis do škôl“.
4. V zimnom období využívame suchú saunu v budove školy.
5. Naša škola je zapojená do projektov: Zdravá škola, Škola podporujúca zdravie, Modrá škola, Otvorená škola, Škola spolupracujúca s Unicef, Zelená škola.
6. Osobitnú pozornosť venujeme talentovaným žiakom, rovnako aj žiakom s potrebou špeciálno-pedagogického prístupu, k dispozícii sú špeciálny pedagóg a šk. psychológ.
7. Realizujeme vyučovanie pomocou moderných foriem a inovačných metód.
8. Modernizujeme triedy, odborné učebne, pracujeme s interaktívnymi a ekologickými tabuľami, dataprojektormi, počítačmi, máme novovytvorenú študovňu s knižnicou.
9. Máme výborne fungujúci Školský klub detí (aj pre žiakov 2. stupňa).
10. Ponúkame pestrý výber mimoškolských aktivít, spolu tvoríme školský časopis STOPA.

Kontakty: 02 /63451333, www.zsnobelba.edu.sk

pankuchova, zápis, žiaci
8. ŠKOLSKÝ OBVOD – ZÁKLADNÁ ŠKOLA PANKÚCHOVA 4

Bulíkova, Blagoevova, Dolnozemská, A. Gwerkovej, Haanova (párne čísla okrem 14 a 14A), Jankolova, Klokočova, Kočánkova, Mamateyova, Májová, M. Medveďovej, Pankúchova, Pobrežná, Poloreckého, Sosnova, M. C. Sklodowskej, Šustekova 1,3, 5, 7, 9, 11, 13,15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

ZŠ Pankúchova 4 získala dvakrát titul „Škola roka“. Udeľuje ho mestská časť Bratislava – Petržalka školám, ktoré v danom roku dosiahli významné úspechy. V šk. roku 2014/2015 navštevuje našu školu takmer 600 žiakov. Školský vzdelávací program „Škola plná života“ podporuje vzťah detí k športu (hodiny plávania), k výučbe cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk), k praktickým zručnostiam (rodina prakticky), k ekologickej výchove a využívaniu IKT technológií. Škola je vybavená bazénom, veľkým a malým futbalovým ihriskom, multifunkčným ihriskom s umelým povrchom, bežeckou tartanovou dráhou, štyrmi učebňami s PC, žiackou kuchynkou, v triedach sa využíva didaktická technika – dataprojektory a interaktívne tabule.
V rámci záujmovej činnosti poskytuje škola bohatú krúžkovú činnosť; v spolupráci so športovými klubmi – tenis, futbal, basketbal a plávanie; výtvarný a tanečný odbor v spolupráci s SZUŠ. Žiaci školy dosahujú popredné umiestnenia v súťažiach a predmetových olympiádach. Spoluprácu s rodičmi podporujeme aj spoločnými športovými aktivitami (plávanie, cyklistika).
V školskom roku 2015/2016 otvoríme 3 triedy prvého ročníka. Rodičov budúcich prvákov pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v deň zápisu 23.1.2015 o 8.45 hod.

Kontakty: 02/62525881, www.zspankuchova.stranka.info

prokofievova, žiaci

9. ŠKOLSKÝ OBVOD – ZÁKLADNÁ ŠKOLA PROKOFIEVOVA 5

Andrusovova, Belinského, Bratská, Čapajevova, Fedinova, Hálova, Kolmá, Kopčianska, Panónska cesta (od Rusovskej cesty po Bratskú), Prokofievova, Ševčenkova, Švabinského;

Základná škola svoje poslanie vidí v spolupráci s rodičmi žiakov a miestnou komunitou vychovávať zodpovedných, celoživotne sa vzdelávajúcich žiakov. Vyzbrojiť ich mravnými postojmi a hodnotovým systémom, schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami potrebnými na úspešný život.
Na ceste k získaniu vzdelania považujeme za dôležité nielen procesy, ktoré dostávajú svoju podobu vo forme známky na vysvedčení, ale zdôrazňujeme humanistický prístup k vzdelávaniu, vo vzťahu k žiakovi, ktorý v škole prežíva svoj život, a preto je pre neho dôležité aj to, ako výučba prebieha, aké sú vzťahy medzi učiteľom a žiakom. Dbáme na kultúru medziosobných vzťahov, zdravú a racionálnu výživu, zdravý životný štýl, estetické prostredie.
Od 1. ročníka ponúkame vyučovanie anglického jazyka s využívaním metódy CLIL, informatickej výchovy, športovú prípravu zameranú na tenis, rytmickú gymnastiku a moderný tanec (od šk. r. 2015/2016), dramatickú výchovu, nadštandardnú starostlivosť poskytovanú žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, pedagogickí asistenti), popoludňajšie záujmové činnosti v športových a intelektuálnych krúžkoch. Na skvalitnenie komunikačných zručností v anglickom jazyku 2 týždne konverzácie so zahraničnými lektormi (Projekt Educate Slovakia).

Kontakty: 02/63 825 443, www.zsprokofievova.sk

tupolevova, žiaci, leboratorium, chemia

10.ŠKOLSKÝ OBVOD – ZÁKLADNÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA 20

Iľjušinova, Jiráskova, Markova, Pajštúnska, Tupolevova;

Škola patrí medzi najmodernejšie vybavené v Petržalke. Zabezpečuje vzdelávanie žiakov 1. až 9. ročníka v klasických triedach, ale na 1.stupni aj vzdelávanie v triedach pre žiakov s vývinovými poruchami učenia. Taktiež umožňuje žiakom stredných škôl a starším, externé ukončovanie základného vzdelania.
Všetkým žiakom ponúkame výučbu anglického jazyka už od 1.ročníka. Každoročne otvárame aj triedy so zameraním na ľudové tance a spev v spolupráci s folklórnym súborom Hájenka. Jednou s priorít školy je aj zameranie na informatickú výchovu, na čo je škola primerane vybavená.
Na škole pôsobí Športová škola karate a centrum talentovanej mládeže v karate, súkromná ZUŠ Art Pegas a folklórny súbor Hájenka, v ktorých sa žiaci môžu realizovať v mimovyučovacom čase. Od septembra 2015 bude na škole pôsobiť 1.ľahkoatletický klub v Petržalke. Jeho vznik súvisí s rekonštrukciou školského športového areálu a vybudovaním tartanovej bežeckej dráhy.
Žiakom ponúkame množstvo krúžkov ako napr.: stolnotenisový, futbalový, hokejbalový, tenisový a karate ale aj spevácky, výtvarný, tanečný, hru na flautu a krúžok cudzích jazykov. Významnou prioritou školy je výborne fungujúci ŠKD, ktorý zabezpečuje žiakom množstvo kreatívnych aktivít.

Kontakty: 2/635 322 60, www.zstupolevova.stranka.info

TURNIANSKA, žiaci, bazen

11.ŠKOLSKÝ OBVOD – ZÁKLADNÁ ŠKOLA TURNIANSKA 10

Antolská, Beňadická (nepárne čísla 9 – 21), Betliarska, Bzovícka, Humenské nám., Janíkovské role – ulice Fiľakovská, Sitnianska, Urpínska, Jantárová cesta (od Betliarskej po Panónsku), Jasovská, Južné mesto zóna „C“- Azúrová, Béžová, Fialová, Žltá, Slnečnicové námestie, ulice Krásnohorská, Ľubovnianska, Šášovská, Turnianska, Vígľašská, Vyšehradská ( čísla 25 – 39), Žehrianska

Medzi benefity našej školy patrí už od 1. ročníka až po 9. ročník:

• rozšírené vyučovanie anglického jazyka
• rozšírené vyučovanie telesnej výchovy o vyučovanie plávania v našom bazéne
• pestrá ponuka rozmanitej krúžkovej činnosti v popoludňajšom čase (vzdelávacie, umelecké, športové)
• výchova vzťahov k prostrediu: eko-programy
• sme bezpečná škola: kamerový systém, dochádzkový systém
• špeciálny pedagóg, psychológ a výchovný poradca
• detský kútik a herne pre deti v školskom klube
• možnosť poskytovania desiaty v jedálni, program zdravé ovocie a mliečny program pre deti
• školská knižnica a pripravujeme školskú zubnú ambulanciu

Kontakty: 02/ 6382 8826 alebo 0903 44 28 29, www.zstuba.edupage.org

     Všetky petržalské základné školy sú špecifické a jedinečné svojim školským vzdelávacím programom, ponukou rôznorodých aktivít a pestrou záujmovou činnosťou. Na webových stránkach jednotlivých základných škôl nájdete zverejnené ďalšie dôležitejšie informácie o škole.
Spoločným znakom vzdelávacích aktivít je systematická podpora talentovaných žiakov, zapájanie sa do medzinárodných projektov alebo ponuka vlastných projektov na podporu zdravého životného štýlu a ochrany životného prostredia. Každá zo základných škôl je organizátorom regionálneho, krajského alebo celoštátneho kola olympiád alebo súťaží.
Všetky školy sú zapojené do mliečneho programu alebo do programu na podporu spotreby ovocia a zeleniny. Všetky ZŠ sú zapojené do vlastných projektov mestskej časti ako Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Tanec v duši, Olympijský festival nádejí a ďalších zaujímavých projektov. Školy pokračujú projekte Inovácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyka v 1.- 4. ročníku základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky