INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ako postupovať pri zápise do ZŠ

Ako postupovať pri zápise do ZŠ

– Zákonný zástupca dieťaťa vykoná zápis dieťaťa v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt (spádová škola).

– Školské obvody sú určené VZN č. 5/2012 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

– Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré do 31. 8. 2014 dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.

– Na zápise sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

– Pri zápise je zákonný zástupca povinný zo zákona uviesť tieto osobné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ďalej meno, priezvisko a trvalé bydlisko zákonných zástupcov a adresu zamestnávateľa.

– Pri zápise môže okrem pedagógov posudzovať primeranú telesnú, psychickú a sociálnu vyspelosť dieťaťa a jeho motorické schopnosti prizvaný psychológ.

– Zákonný zástupca môže zapísať dieťa iba na jednu základnú školu.

– Zákonný zástupca môže vybrať pre svoje dieťa aj inú ako spádovú základnú školu. Riaditeľ zvolenej školy rozhodne o prijatí s prihliadnutím na umiestnenie detí zo školského obvodu spádovej školy a na kapacitné možnosti školy. Túto skutočnosť riaditeľ školy oznámi zriaďovateľovi.

– Zákonný zástupca môže na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľa základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

– Zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať, aby na plnenie povinnej školskej dochádzky bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré do 31. 8. 2014 nedovŕšilo šiesty rok veku. K žiadosti musí priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

– O prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky rozhodne riaditeľ školy najneskôr do 31. mája 2014.

– Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť škole, do ktorej dieťa predtým zapísal.

– Ak zákonný zástupca pre svoje dieťa písomne požiada riaditeľa školy o možnosť plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, táto škola sa stáva jeho kmeňovou. Následne riaditeľ školy vydá rozhodnutie o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR a dohodne so zákonným zástupcom ďalšie podmienky vzdelávania dieťaťa v zahraničí. Po príchode do krajiny pobytu zákonný zástupca prihlási dieťa do školy a oznámi do 30 dní kmeňovej škole názov a adresu školy v zahraničí.

– Odporúčame zákonným zástupcom informovať sa pri zápise dieťaťa o školskom vzdelávacom programe príslušnej základnej školy (výchovno-vzdelávacia činnosť, záujmové vzdelávanie, realizované projekty, činnosť školského klubu detí, služby školskej jedálne, priestorové a materiálno-technické podmienky školy atď.). Veľa dôležitých informácií získa každý zákonný zástupca na webových stránkach jednotlivých základných škôl.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky