INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Cenník reklamy a technické parametre

Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
IČO: 35741597, IČ DPH: SK 2020211259
Zapísaná v OR Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sro
Vložka číslo 14058/2011 T.B.

Číslo účtu: 2624251691/1100

Tel.: +421 2/638 380 640, 638 352 95
E-mail: petrzalskenoviny@gmail.com

PETRŽALSKÉ NOVINY

Regionálny dvojtýždenník / náklad 46 000 ks
Distribúcia do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove

Technické údaje

Formát

 • Tabloid

Potlačená plocha

 • 210 x 275 mm (bez pagíny)
 • 210 x 265 mm (s pagínou)
 • ½ strana 210 x 130 mm

Papier

 • Novinový, pre rotačnú tlač

Tlač

 • Novinový rotačný offset
 • Raster: 35 – 48 liniek na cm2

Rozmer stĺpcov

 • 1 stĺpec 39 mm
 • 2 stĺpce 82 mm
 • 3 stĺpce 125,5 mm
 • 4 stĺpce 167 mm
 • 5 stĺpcov 210 mm

Grafické podklady – PDF

Podklady na CD

 • QuarkXpress (QXD)
 • Adobe Photoshop (PSD)
 • Illustrator (AI, EPS, PDF)
 • CorelDraw (export AI, EPS)
 • Microsoft Word (DOC)

Cenník inzercie

Inzercia na prvú stranu a zadnú stranu obálky

 • 1 stĺpec 49 mm
 • 2 stĺpce 102,7 mm
 • 3 stĺpce 126,5 mm
 • 4 stĺpce 210 mm

Maximálny formát 210 x 50 mm
Minimálny formát 49 x 50 mm

Inzercia

 • ČB reklama cm2 2 €
 • ČB reklama celá strana 1 000 €
 • ČB reklama ½ strana 500 €
 • ČB reklama ¼ strana 250 €

Príplatky

 • Farba + 50% (najmenší rozmer – ¼ strany)
 • Prvá strana obálky + 150%
 • Zadná strana obálky + 100%
 • Požadované presné miesto + 25%
 • Uverejnenie na redakčnej strane + 10%
 • Politická reklama pre volby + 100% (platba vopred)
 • Politická reklama bežná + 10% (platba vopred)

(Zásahy do podkladov po schválení predlohy účtujeme ako prácu naviac.)

Stornopoplatky *

Do dňa redakčnej uzávierky príslušného čísla PN 25% z ceny inzerátu
V deň redakčnej uzávierky príslušného čísla PN 50% z ceny inzerátu
Po dni redakčnej uzávierky príslušného čísla PN 100% ceny inzerátu

(*Stornovanie objednaného inzerátu.)

Zľavy

 • Za uverejnenie 3 až 5 krát toho istého inzerátu – 5%
 • Za uverejnenie 6 a viac krát toho istého inzerátu – 10%
 • Za platbu v hotovosti vopred – 5%
 • Agentúrnu zľavu poskytujeme len zmluvným partnerom

(Zľavu z ceny inzercie je možné uplatniť iba jednu z vyšsie uvedených.)

 Ceny v cenníku sú uvádzané bez DPH, s platnosťou do 31.12.2012, 1 € = 30,1260 SKK

Pre vkladanú reklamu (leták a.i.) do PETRŽALSKÝCH NOVÍN je samostatný cenník.
Redakčné uzávierky sú stanovené harmonogramom výroby pre PETRŽALSKÉ NOVINY na kalendárny rok.

Gaba Belanová
konateľka

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201