INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: MŠ Strečnianska

Aj predškoláci majú kurz prvej pomoci

Aj predškoláci majú kurz prvej pomoci

Školský vzdelávací program  Materskej školy Strečnianska 2 „Slniečkový rok“ pri realizácii prierezovej témy LÚČIK ZDRAVIA predpokladá, že deti si osvoja základné poznatky a zručnosti ako si chrániť svoje zdravie i zdravie iných. Dlhoročná spolupráca materskej školy a Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej 20 efektívne napomáha k naplneniu tohto cieľa.…
„Budúci olympionici“

„Budúci olympionici“

Pohybová činnosť, ktorá zabezpečuje kvalitu psychosomatického a psychomotorického vývinu detí v predškolskom veku, je každodennou aktivitou detí v MŠ Strečnianska 2. Pedagogický kolektív neustále hľadá možnosti, ktoré motivujú deti k pohybu a preto sme naše deti prihlásili do 8. ročníka Olympijských festivalov Slovenska, ktorého vyhlasovateľom bol Slovenský olympijský výbor v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Združením miest a obcí Slovenska, samosprávnymi krajmi a so Slovenskou asociáciou športu na školách.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201